liên hệ


XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ

15 Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam.

(+84.254) 3839871 - 3839872 - Ext: 5608

(+84.254) 6257133 - 6257132 - 3.597525

+ Giám đốc: Mr. Lê Việt Dũng - Email: dunglv.gm@vietsov.com.vn

+ Thư ký: Ms. Nguyễn Thị Liên - Email: liennt.pt@vietsov.com.vn


Your Email:

Your Message: